LogoAppli mobile

Le « Notre Père » en padi

(Afrique du Sud)

Ke Xona lenà le rapele byalo :
Tata oeso oa maXodimon, leina la XaXo a le kXethoe, mmuso oa XaXo a o tle, thato ea XaXo a e diroe mono lefasen, byalo ka Xa e diroa leXodimon ; o re fe la ’hono boXobe bya renà bya ka me’la ;

Xomme o re lesetse melato ea renà, byalo ka le renà Xa re lesetsa ba ba naXo le melato Xo renà ;
Xomme o se re ise molekon, eupya o re pholose boben ;
Xobane mmuso ke oa XaXo le matla le tumiso kaXo sa feleXo.

Amen

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !
 
(re)publié: 01/06/2006