-
Logo

Le « Notre Père » en luxembourgeois

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellegt.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien, wéi am Himmel sou op der Äerd.

Gëf äis haut eist deeglecht Brout.
Verzei äis eis Schold, wéi mir och dene verzeien, déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d’Versuchung, mä maach äis fräi vum Béisen.
Well däint as d’Räich an d’Muecht an d’Härlechkeet fir ëmmer an ëiweg.

Amen

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !
 
(re)publié: 01/06/2006