LogoAppli mobile

Le « Notre Père » en créole

(Antilles ; Haïti)

ll y a diverses versions du Notre Père en créole, et on ne trouve ci-dessous que deux de ces multiples versions.

ANTILLES

Papa nou ki nan Siella,
Sé pou yo réspekté non ou,
Sé pou yo rékonnet sé ou ki roua,
Sé pou volonté ou fète sou tè a tankou nan Siella.

Pin nou bézouin chak jou a ban nou li jodia.
Padoné sa nou fèou tankou nou padoné mounn ki fè nou ki choy.
Pa kité nou pran man pièj,
Min délivré nou ak sa ki mal.

Amen.


HAÏTI

Papa nou ki nan Syèl la,
Se pou yo respekte Non ou,
Se pou yo rekonèt se ou ki Wa,
Se pou volonte ou fèt sou Tè a, tankou nan Syèl la.

Pen nou bezwen chak jou a,
Ban nou li jodi a.
Padonnen sa nou fè ou, tankou nou padonnen moun ki fè nou kichoy.
Pa kite nou pran nan pyèj.
Men, delivre nou ak sa ki mal.

Amèn.

Celestin Théona, prêtre et curé dans le diocèse des Gonaïves.

Une faute d'orthographe, une erreur, un problème ? Dites-nous tout !
 
(re)publié: 01/06/2006